Avís Legal

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.elpetitmolinet.com (des d’ara WEB), del qual és titular Allotjament rural El Petit Molinet (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).
La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sufrir modificacions.
L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. El usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, dels danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incumpliment d’aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:
La seva denominació social és: Allotjament rural El Petit Molinet
El seu CIF és: N-39867476
El seu domicili social és: Carrer Dr. Mallafré, 30, Vilaplana, TARRAGONA
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
E-mail: info@elpetitmolinet.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través del correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunica al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei de l’ordre públic.

b) Introduïr a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals del PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àreas restringidas dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel•lectual o industrial, així com violar la confidencialidad de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que sigui conseqüent amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalmente permès.

g) Demanar dades amb finalitat publicitària i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui previa sol•licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icons, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constituyenuna obra la propietat pertany a Allotjament rural El Petit Molinet sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal•lin a servidores connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol clase que apareixen al lloc web són propietat d’Allotjament rural El Petit Molinet sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relaciones entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un enllaç prèviament hauran de sol•licitar autorització per escrit a EL PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’acces a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstindre’s de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il•lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que es facin en base als mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els coontinguts, ni el seu exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilidad per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels sereis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produïr alteraciones en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel•lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competencia deslleial i publicitat il•lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta webes exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web.

EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no se responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxero de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual es responsable el PROPIETARI DE WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol•licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720 / 2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de laSociedad de la Informació i Comerç Electrònic.

Allotjament rural El Petit Molinet es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, sent aquesta Societat l’única propietària de les bases de dades generades.

Així mateix, Allotjament rural El Petit Molinet gestionarà la cancel•lació o rectificació les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la sevsa finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 dedesembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se al domicili social d’Allotjament rural El Petit Molinet situat al Carrer Dr. Mallafré, 30, Vilaplana, TARRAGONA, identificant-se degudament e indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerids per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteraciones que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web que no pertanyenty a la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar a l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol•licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel•lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de serveis per a la Societat de la Informació i de comerç electrònic.

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS de caracter il•lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circunstancias que revelin el caràcter il•lícit de la utilització de qualsevol contenido i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB
Identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de TARRAGONA (Espanya).

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicidad legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que tinguin de ser publicats formalment als diaris oficials de les AdministracionesPúblicas, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut . La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guía sense propòsit de validesa legal.